OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest:
Intimina Polska Sp. z o.o., dane kontaktowe: ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000561705, NIP 9542755917
Inspektorem Ochrony Danych jest:
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Ewy Salejda, z którym możesz się skontaktować telefonując pod numer: +48 666 111 889, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 czy pisząc na adres mailowy: esalejda@medicus-tychy.pl. Chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.

 

II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
1. w celu zawarcia umowy i świadczenia usług z nią związanych na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. w celach analitycznych: lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp. będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu, określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Jeżeli przetwarzanie we wskazanych wyżej (pkt od 1 do 6) celach odbywa się na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

III. Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

IV. Okres przechowywania danych
1. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu roku od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej ofercie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.
3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

V. Kategorie danych:
Twoje dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakim są przetwarzane. Nie zbieramy danych niepotrzebnych, „nadmiarowych”.
Do danych zbieranych i niezbędnych do realizacji celów należą: Imię i nazwisko, adres ,numer NIP, nr telefonu oraz adres e-mail.

 

VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, firmy kurierskie.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-193 Warszawa

 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, nie mniej jeśli chcesz zakupić u nas towar jest konieczne do zawarcia ewentualnej umowy z naszą firmą.

 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy w oparciu o informacje o Tobie tworzyć profile preferencji i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści, jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka.

 

X. Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Twoje dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.